Majordom

MAJORDOM

WILHELM WICEHRABIA VON WOLFF

ur. 21 grudnia 2015 roku w Scholopolis (Królestwo Dreamlandu), kontakt: capitan1944[at]gmail.com

URZĄD SPRAWUJE OD 1 STYCZNIA 2017 roku


Majordom jest szefem rządu Królestwa Elderlandu powoływanym i odwoływanym przez Króla na wniosek Lorda Strażnika Koronnego. Z racji swej funkcji jest również głównodowodzącym Elderlandzką Armią Królewską. W razie nieobsadzenia tego urzędu jego funkcje pełni Lord Strażnik Koronny. Działalność, prawa, kompetencje i obowiązki Majordoma reguluje Ustawa Rady Koronnej z dnia 16 sierpnia 2015 roku o Majordomie.

Godło Majordoma
Godło Majordoma

KOMPETENCJE

Do zakresu kompetencji Majordoma zaliczają się:

  • kształtowanie i kierowanie polityką wewnętrzną i zagraniczną w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów władzy;
  • reprezentowanie Królestwa w kraju i zagranicą, w tym w organizacjach międzynarodowych oraz powoływanie przedstawicieli Królestwa w tych organizacjach, jeśli tryb taki jest przez nie dopuszczony;
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością państwowych instytucji oraz powoływanie i odwoływanie ich kierowników, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
  • wykonywanie innych kompetencji określonych przepisami prawa.

OBOWIĄZKI

Majordom jest obowiązany:

  • stawiać się na każde wezwanie Króla, Lorda Strażnika Koronnego lub Rady Koronnej w celu złożenia wyjaśnień, raportu lub udzielenia informacji;
  • wykonywać ustawy i edykty;
  • kierować administracją rządową, w tym administrować stroną główną Królestwa;
  • występować w ochronie interesów Królestwa w kraju i poza jego granicami;
  • stać na straży suwerenności i bezpieczeństwa Królestwa.

DZIAŁY PODLEGŁE MAJORDOMOWI