DM 2/2017 – Zasady służby wojskowej

DEKRET MAJORDOMA
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

o zasadach służby wojskowej

Ja, mjr Wilhelm wicehrabia von Wolff, Majordom Koronny,

działając w imieniu Jego Ekscelencji Lorda Strażnika Koronnego pełniącego obowiązki głowy państwa, na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy Rady Koronnej z dnia 19 sierpnia 2015 roku o Elderlandzkiej Armii Królewskiej

postanawiam:

Art. 1.
Przyjmuje się jako obowiązujące Zasady Służby Wojskowej, stanowiące załącznik do niniejszego dekretu.

Art. 2.
Dekret wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) mjr Wilhelm wicehrabia von Wolff
Majordom Koronny


Zasady Służby Wojskowej

Art. 1. – Zasady ogólne
1. Dekret o służbie wojskowej obowiązuje wszystkich żołnierzy służących w Elderlandziej Armii Królewskiej zwanej dalej „Armią”.
2. Poprawki do dekretu może złożyć Kapituła Zakonu Rycerzy Króla Edwarda

Art. 2.- Służba przygotowawcza
1. Służba przygotowawcza jest obowiązkowa dla każdego nowo wcielonego rekruta.
2. Służba przygotowawcza trwa jeden miesiąc.
3. W trakcie trwania wyżej wymienionej służby żołnierz otrzymuje tytuł kadeta.
4. W czasie służby rekrut zaznajamia się z zasadami funkcjonowania Armii, z jej strukturą i specyfiką służby.
5. Po dwóch tygodniach od rozpoczęcia służby przygotowawczej rekrut składa przysięgę wojskową.
6. Po zakończeniu służby przygotowawczej żołnierz wybiera Rodzaj Wojsk, w których chce służyć oraz decyduje się na:
(1) Przejście do rezerwy
(2) Przejście do jednostek „liniowych”
(3) Przejście do administracji wojskowej
7. Wraz z ukończeniem służby przygotowawczej żołnierz otrzymuje najniższy stopień – szeregowego lub równoważny dla innych rodzajów wojsk.

Art. 3. – Przysięga wojskowa
1. Składanie ślubowania odbywa się w specjalnym wątku.
2. Ślubowanie składa się w obecności Majordoma Koronnego.

Art. 4. – Służba w jednostkach wojskowych
1. Służba obejmuje pracę w jednej z jednostek wojskowych, do której żołnierz zostaje skierowany odgórnie.
2. Rodzaje zadań zależą od pełnionego stanowiska.
3. Do stałych zadań żołnierza należy:
(1) Wykonywanie rozkazów przełożonych
(2) Branie udziału w ćwiczeniach i manewrach wojskowych.
(3) Dbanie o rozwój jednostki

Art. 5. – Służba w administracji wojskowej
1. Służba ta obejmuje pracę w terenowych, jak i centralnych organach administracji.
2. Rodzaje zadań zależą od pełnionej funkcji.
3. Do stałych zadań żołnierza w administracji terenowej należy:
(1) Zarządzanie podległa jednostką administracyjną
(2) Wykonywanie rozkazów przełożonych.
4. Do stałych zadań żołnierza w administracji centralnej może należeć:
(1) Zarządzanie stronami wojskowymi
(2) Promocja sił zbrojnych
(3) Zarządzanie finansami
(4) Praca sztabowa
(5) Projektowanie i planowanie sił zbrojnych

Art. 6. – Wizerunek żołnierza
1. Żołnierz posługuje się nienagannym awatarem, który:
(1) Nie uderza swoją treścią w inne osoby
(2) Nie jest wulgarny
2. Żołnierz podpisuje każdy swój post (rozkaz, meldunek, wytyczne) podając przed imieniem i nazwiskiem swój stopień wojskowy.

Art. 7. – Zachowanie żołnierza
1. Żołnierza cechuje lojalność i zdyscyplinowanie wobec innych żołnierzy.
2. Żołnierza obowiązuje kultura wypowiedzi, nie używa wulgaryzmów i treści niestosownych.
3. Żołnierzy obowiązuje wzajemne oddawanie honorów.
4. W czasie służby żołnierze zwracają się do siebie używając formy Pan/Pani w stosunku do starszych stopniem.
5. Żołnierze starsi stopniem zwracają się do niższych stopniem bez formy Pan/Pani.
6. Meldując się żołnierz wymienia swój stopień w pełnym brzmieniu.
7. W meldunku żołnierz podaje formę Pan/Pani następnie stopień wojskowy przełożonego, swój stopień, nazwisko i cel przybycia.